این جوجه چاق کوتاه قد عاشق استخوان شدن است


شاید دوست داشته باشید: