او انتظار نداشت که در اولین بازیگری اش سخت لعنتی شود!


شاید دوست داشته باشید: