بی حوصلگی کاسکا آکاشووا زمانی حل می شود که Stud گربه تراشیده اش را خورد و تاریک های بسیار بزرگش را لعنت کرد


شاید دوست داشته باشید: