مامور عمومی Hitchhiker گرفته می شود و با یک غریبه رابطه جنسی برقرار می کند