برای این کار ریخته گری به سمت عقب خم شوید


شاید دوست داشته باشید: