پسر قبل از اینکه با انگشت زدن الاغ او را در حالت مقعدی قرار دهد، به سبک مبلغان می کوبید


شاید دوست داشته باشید: