گم شده و تنهاست اما او خیلی خوب لعنت می کند


شاید دوست داشته باشید: