موفوس - هنگامی که شی سلستین پول نقد را می‌بیند، دخترانش را فلش می‌زند و دیک کایل میسون را در گربه‌اش می‌گذارد


شاید دوست داشته باشید: